Ciele strategických hlukových máp - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Ciele strategických hlukových máp

Cieľom strategických hlukových máp je opísať hlukovú situáciu v okolí výrazných zdrojov hluku (doprava, priemysel) a určiť prekročenie akčných hodnôt. Pri ich tvorbe sa používajú matematické modely a výstupom je odhadovaný počet bytov a ľudí, ktorí sú vystavení nadmernému hluku.

Zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC vyplýva pre štáty EÚ povinnosť vypracovávať strategické hlukové mapy a akčné plány pre väčšie aglomerácie, pozemné komunikácie, železničné dráhy a letiská.

Prezentované strategické hlukové mapy sú vypracované v rámci úvodného projektu , v ktorom sa neustále pokračuje a údaje sú neustále doplňované a spresňované.

Úlohou strategických hlukových štúdií nie je nahradiť hlukové štúdie požadované pri stavebnom konaní. Mali by pomôcť pri strategických rozhodovaniach (odklon dopravy, organizácia dopravy, tvorba územných plánov, atď.) a prebudiť záujem verejnosti o riešenie vážnych problémov s hlukom. S riešením týchto problémov by sa malo začať už v akčných plánoch, ktoré nadväzujú na strategické hlukové mapy.

Údaje o hlukovej záťaži v jednotlivých miestach a územiach sa nemusia zhodovať s údajmi, ktoré sú získané podľa Nariadenia vlády č. 339/2006 Z.z.., resp. Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. a súvisiacich predpisov.
Určenie hlukovej záťaže pri spracovaní strategických hlukových máp bolo robené iným spôsobom ako sa požaduje v zmysle Nariadenia vlády č. 339/2006 Z.z.., resp. Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. a súvisiacich predpisov.


Strategické hlukové mapy sa vypracovali: 

- pre bratislavskú aglomeráciu pre stav v roku 2006, 2011 a 2016, 

- pre košickú aglomeráciu pre stav v roku 2011, 

- v okolí ciest I. triedy, ktoré sú v správe Slovenskej správy ciest a v okolí diaľnic a rýchlostných komunikácií, ktoré sú v správe Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., na ktorých bol v roku 2006 počet prejazdov vozidiel vyšší než 6 miliónov pre stav v roku 2006, 

- pre regionálne cesty II. a III. Bratislava pre stav v roku 2011, 

- pre vybrané úseky železničných dráh v správe ŽSR pre stav v roku 2016.


© EUROAKUSTIK, s.r.o. - V zmysle Zákona SR č.618/2003 Z.z. nemôže byť žiadna odvodenina z grafických prezentácií uvedených na stránkach www.hlukovamapa.sk, ako aj na odkazovaných web-stránkach priamo súvisiacich s údajmi a výstupmi z týchto web-stránok (napr. plošnej hlukovej záťaže na www.laermkarten.de/ a iných grafických prezentácií), kopírovaná alebo inak odvodená z týchto stránok, publikovaná alebo inak šírená žiadnym spôsobom, bez písomného súhlasu autora - EUROAKUSTIK, s.r.o., ktorá je registrovaná v Slovenskej republike.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky