Legislatíva súvisiaca s vypracovaním strategických hlukových máp a akčných plánov ochrany pred hlukom - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Legislatíva súvisiaca s vypracovaním strategických hlukových máp a akčných plánov ochrany pred hlukom

Vypracovanie strategických hlukových máp požaduje Smernica 2002/49/EC Európskeho parlamentu a rady z 25. júna 2002 (Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council of June 2002), ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku.
Cieľom tejto smernice je definovať spoločný prístup určený na zníženie škodlivých účinkov hluku v životnom prostredí. K tomu je potrebné realizovať nasledujúce činnosti:
(a) prostredníctvom hlukovej mapy určiť vystavenie obyvateľov environmentálnemu hluku (b) zabezpečiť, že informácie o environmentálnom hluku a jeho účinkoch budú sprístupnené verejnosti
(c) na základe výsledkov hlukových máp prijať akčné plány zamerané na prevenciu a redukciu environmentálneho hluku, ak je to potrebné a najmä ak úrovne vystavenia môžu vyvolať škodlivé účinky pre ľudské zdravie.

Na jej podnet bol prijatý Zákon č. 2/2005 Z. z.
. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
Účelom tohto zákona je ustanoviť jednotný postup pri posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí zameraný na zábranu, prevenciu, alebo znižovanie škodlivých účinkov hluku vo vonkajšom prostredí. Definuje základné pojmy, súvisiace s tvorbou strategických hlukových máp a akčných plánov. Ukladá povinnosti fyzickým a právnickým osobám, ako aj orgánom štátnej správy a orgánom územnej samosprávy. Sú tu tiež uvedené záväzné termíny na vypracovanie strategických hlukových máp a akčných plánov. V prílohe uvádza zoznam informácií, ktoré treba poskytnúť Európskej komisii.

Na uvedený Zákon č. 2/2005 nadväzuje Nariadenie Vlády Slovenskej republiky č. 43/2005
, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom.
Sú v ňom podrobne definované hlukové indikátory a údaje, ktoré musia obsahovať strategické hlukové mapy a akčné plány.

Akčné hodnoty hlukových indikátorov pre vonkajšie prostredie boli stanovené Nariadenie Vlády Slovenskej republiky č. 44/2005
, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami.
Boli v ňom uvedené akčné hodnoty hlukových indikátorov vo vonkajšom prostredí.
V júli 2008 boli akčné hodnoty hlukových indikátorov zmenené Nariadením Vlády Slovenskej republiky č. 258/2008.


Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 195/2005
o podrobnostiach o požadovaných údajoch poskytovaných k strategickým hlukovým mapám.
stanovuje podrobnosti o požadovaných údajoch poskytovaných fyzickými osobami a právnickými osobami pri vypracúvaní strategických hlukových máp.

Najrozsiahlejší materiál je Odborné usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OŽPaZ/5459/2005
, ktorým sa upravuje postup pri vypracovaní strategických hlukových máp.
Tu sú presne definované výpočtové metódy, ktoré je potrebné v SR použiť na modelovanie jednotlivých zdrojov hluku. Uvedené usmernenie tiež stanovuje rozsah územia, pre ktoré je potrebné urobiť výpočty a zdroje hluku, ktoré pri tom treba zohľadniť.
Odborné usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, OŽPaZ/6112/2006
, ktorým sa mení Odborné usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OŽPaZ/5459/2005 z 28. novembra 2005, ktorým sa upravuje postup pri vypracovaní strategických hlukových máp.
Usmernenie upravilo veľkosť územia v okolí pozemných komunikácií, na ktorej je potrebné urobiť strategickú hlukovú mapu.

Odborné usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, OŽPaZ/5828/2007
, ktorým sa upravuje postup pri vypracovaní akčných plánov ochrany pred hlukom a pri poskytovaní informácií verejnosti.
Usmernenie definovalo zásady vypracovania akčných plánov ochrany pred hlukom a určilo postup informovania verejnosti v zmysle zákona č. 2/2005.
Na základe uvedenej legislatívy do júna 2007 bolo potrebné urobiť strategické hlukové mapy pre aglomerácie s počtom obyvateľov nad 250000. Mimo aglomerácie bolo potrebné spracovať mapy pre územia v okolí diaľnic, rýchlostných komunikácií a ciest I. triedy s intenzitou vyššou ako 6 miliónov prejazdov za rok, v okolí železničných tratí s počtom prejazdov vlakov nad 60 tisíc za rok a pre letiská s počtom vzletov a pristátí viac ako 50 tisíc za rok. Následne bolo potrebné zabezpečiť vypracovanie akčných plánov.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky