Strategická hluková mapa Bratislavskej aglomerácie pre stav v r. 2016 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Strategická hluková mapa Bratislavskej aglomerácie pre stav v r. 2016

Požiadavky a rozsah pre strategické hlukové mapy územia aglomerácie sú popísané v bode 3, prílohy č.1 k Nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.. Obsah a rozsah vyplýva zo Zákona č. 2/2005 Z. z. a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC. Niektoré údaje, ktoré sú uvedené v nariadení a požadované Európskou komisiou sú fakultatívne a niektoré sú povinné. Ak údaje, ktoré sú fakultatívne, nie sú v čase spracovania strategickej hlukovej mapy dostupné alebo nie sú k dispozícii, nie je ich potrebné úradu poskytnúť.
V ďalšom sú uvedené súhrnné informácie, ktoré je povinný spracovateľ strategickej hlukovej mapy Bratislavskej aglomerácie poskytnúť úradu. Údaje sú pre územie Bratislavskej aglomerácie, ktorej územie bolo stanovené Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 42/2011 z 24.6.2011. 

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky