Akčné plány ochrany pred hlukom vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v správe Regionálne cesty Bratislava, a.s. pre stav v r. 2011 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Akčné plány ochrany pred hlukom vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v správe Regionálne cesty Bratislava, a.s. pre stav v r. 2011

V zmysle Zákona SR č.2/2005 Z. z., v platnom znení, sú stanovené fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby povinné, zabezpečiť spracovanie strategických hlukových máp a akčných plánov ochrany pred hlukom. Z výsledkov SHM a AP, sú stanovené fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby povinné, poskytnúť údaje Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v Nariadení vlády č. 43/2005 Z. z.. Tieto údaje sú podkladom pre spracovanie správy, ktorú musí Slovenská republika spracovať, na základe znenia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC.
Požiadavky a rozsah, pre AP územia okolia väčších ciest, sú popísané v bode 5, prílohy č.1 k Nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.. Obsah a rozsah vyplýva zo Zákona č. 2/2005 Z. z. a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC. Niektoré údaje, ktoré sú uvedené v nariadení a požadované Európskou komisiou sú fakultatívne a niektoré sú povinné.
V ďalšom sú uvedené súhrnné informácie, ktoré je povinný spracovateľ strategickej hlukovej mapy a akčných plánov ochrany pred hlukom, v okolí väčších ciest II. a III. triedy, poskytnúť úradu. Údaje sú pre územie v okolí vybraných úsekov ciest II. a III. triedy, v správe Regionálne cesty Bratislava, a.s., ktorých vlastníkom je Bratislavský samosprávny kraj, na ktorých bola v roku 2011 intenzita dopravy vyššia ako 3 milióny za rok.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky