Akčné plány ochrany pred hlukom Bratislavskej aglomerácie pre stav v r. 2011 - Strategické hlukové mapy

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Akčné plány ochrany pred hlukom Bratislavskej aglomerácie pre stav v r. 2011

Na základe výsledkov zo spracovania strategickej hlukovej mapy, v zmysle zákona NR SR č. 2/2005 Z.z. a súvisiacej legislatívy (v platnom znení), je obec s najväčším počtom obyvateľov v aglomerácií, povinná spracovať „návrh akčného plánu ochrany pred hlukom“.

Požiadavky na obsah a rozsah akčného plánu, stanovuje príslušná legislatíva a odborné usmernenie hlavného hygienika. V návrhu akčného plánu, je potrebné stanoviť územia, kde sú identifikované problémy s obťažovaním hlukom a hlukovou záťažou, z uvažovaných zdrojov hluku. Identifikácia problémových miest, časti územia v okolí sledovaných zdrojov hluku, kde je potrebné navrhnúť opatrenia na zníženie hlukovej záťaže, bolo urobené odporúčaným postupom - stanovením Noise Score. Stanovenie problémových miest v sledovanom území týmto spôsobom, nemusí vždy reprezentovať územia a problémy s obťažovaním hluku, z rôznych zdrojov hluku, ktoré sú registrované a vnímané obyvateľmi žijúcimi v okolí sledovaných zdrojov hluku (cestná doprava, železničná a električková doprava, letecká doprava a priemysel).
Hodnotenie hlukovej záťaže a návrh problémov, ktoré je potrebné riešiť, nie je stanovené v plnom rozsahu tak, ako je to požadované v platnej slovenskej legislatíve, ktorá sa zaoberá ochranou a podporov verejného zdravia. Zohľadňuje však minimálne požiadavky, uvedené v smernici a legislatíve, pre návrh akčného plánu.
Návrh opatrení na zníženie hlukovej záťaže a obťažovania hlukom zo sledovaných zdrojov hluku, je v zmysle smernice a legislatívy, urobené s ohľadom na ekonomické možnosti správcov a prevádzkovateľov uvažovaných zdrojov hluku .
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky